על חוזה קבלנות פאושלי - מאת ד"ר יואב סרנה

26.06.2024
 
                                                                                                                       חוזה קבלנות פאושלי
                                                                                                                             ד"ר יואב סרנהפסק דין (ת"א 1149-09-13) שניתן לאחרונה בהקשר להסכם קבלנות פאושלי (מחיר סופי, ללא מדידת כמויות), ושפורסם לאחרונה איגוד המהנדסים, יכול להתפרש באופן כזה שהמחיר הפאושלי לא ישתנה, גם אם שונו התכנון והמפרטים לביצוע העבודה ע"י המזמין.

ההסכם הפאושלי נשוא פס"ד זה היה במחיר של 11.0 מיליון ₪ לתיקון ליקויים בביצוע כביש חדש, לפי תכנון המזמין, ממנו נגזרו הכמויות ואושר המחיר הפאושלי. לאחר חתימת ההסכם שינה המזמין את התכניות והמפרטים.  התיקונים בוצעו בשיטה אחרת מהמפורט בתכניות ובמפרטים, שהיו חלק מההסכם הפאושלי, במחיר של 1.5 מיליון ₪ בלבד. ההסכם כלל את כל המסמכים הסטנדרטיים, כמו המפרט הכללי לעבודות בנייה.
בית המשפט דן בסוגיה באם התשלום הפאושלי צריך להיות 11.0 מיליון ₪, ככתוב בהסכם, או 1.5 מיליון ₪ כפי שבוצע בפועל. בית המשפט התייחס להסכם כחוזה עסקי ונתן לו פרשנות משפטית על בסיס הכתוב בהסכם ועל בסיס "הדעה הסובייקטיבית של הצדדים בזמן כריתת ההסכם". בית המשפט קבע שהסכום הפאושלי בהסכם ישאר על כנו, למרות שהעבודה שבוצעה היתה בעלות נמוכה באופן משמעותי. פרשנות בית המשפט הינה משפטית, ומתבססת על "אומד דעתו של איש העסקים הסביר באותן נסיבות".

מטרת מאמר זה אינה לחלוק על החלטת בית המשפט. בהחלט יתכן  שההחלטה נכונה על בסיס הראייה העסקית של ההסכם – נוסח ההסכם, כוונות הצדדים וכדומה. מטרת מאמר זה הינה למנוע פרשנות שגויה, על בסיס פס"ד זה, בנוגע להגדרה ההנדסית של "עבודת קבלנות פאושלית", כפי שהיא מוגדרת במפרט הכללי.

הסכם במחיר פאושלי (מחיר סופי) צריך להתבסס על תכנון ומפרטים סופיים. אין הסכם פאושלי ללא תכניות ומפרטים סגורים סופית, לפיהן נגזר התשלום הסופי.
מוסכם שמחיר הסכם פאושלי איננו משתנה כתוצאה משינויים קטנים וסבירים בתכולת העבודה. מאידך, שינויים מהותיים מחייבים את עדכון המחיר הפאושלי (לדוגמא – לא ניתן לחתום על הסכם פאושלי לביצוע מבנה בן 4 קומות, ולהניח שהמחיר הפאושלי לא ישנה גם אם המבנה ישונה ל-5 קומות, או ל-3 קומות).

הבדל מחיר בין 11.0 מיליון ₪ ו- 1.5 מיליון ₪ לעבודת תיקונים בכביש חדש, אינו יכול להיות לאותה תכולת העבודה. אין מקרה כזה בהנדסה. מבלי להכיר את פרוט עבודות התיקונים, קל לקבוע שהעבודה שבוצעה בפועל ב- 1.5 מיליון ₪ שונה מהותית מהעבודה שנדרשה בהסכם המקורי בהיקף של 11.0 מיליון ₪.

המסקנה היא שיש להפריד בין פרשנות משפטית על בסיס המילה הכתובה בהסכם (וההגדרה של "הסכם סופי"), ובין הפרשנות ההנדסית המתבססת על סבירות מקצועית. לא ניתן יהיה להשתמש בפס"ד זה להצדקת אי שינוי מחיר פאושלי כאשר תכולת העבודה תשתנה משמעותית.

ולבסוף, הערה גם לפרשנות המשפטית: המזמין בפרוייקט זה היה מע"צ, שהיתה חברה ממשלתית. כל חוזי הביצוע של מע"צ, בזמנו, כללו בתוכם את המפרט הכללי לעבודות בנייה של הועדה הבינמשרדית של משרד הבטחון, משרד הבינוי, משרד האוצר ומשרד התחבורה.

להלן ההגדרה במפרט הכללי ל- "שינויים בחוזה פאושלי - המחיר הסופי ישונה רק אם לאחר חתימת החוזה יחולו שינויים.... במקרה כזה יימדדו השינויים בלבד".
בפרוייקט זה היו שינויים בעלות של 9.5 מיליון ₪ !
 


 
 

תגיות:

הצטרפו לאיגוד המהנדסים!

האיגוד פועל להעשרה מקצועית של המהנדסים באמצעות כנסים, קורסים, ימי עיון וסיורים. בנוסף, האיגוד מעורב בחקיקה ובקבלת החלטו בדרג המדיני ודואג לקידום התקינה לתחומי ההנדסה השונים.
להצטרפות
כל הזכויות שמורות איגוד המהנדסים לבניה ותשתיות בישראל © 2023
Website created by Cyberserve