קול קורא 15/2019 להגשת הצעות להצגת פרויקטים/מקרי בוחן מוצלחים בביתן ישראלי בפורום העולמי לעירוניות באבו דאבי, איחוד האמירויות

תגיות:
25/10/19
המועד האחרון להגשת הצעות הינו יום רביעי 6.11.2019 בשעה 12:00

משרד הבינוי (להלן- "המזמין"/"המשרד") מזמין בזה קבלת הצעות להגשת הצעות להצגת
פרויקטים/מקרי בוחן מוצלחים בביתן ישראלי בפורום העולמי לעירוניות באבו-דאבי, איחוד האמירויות, כמפורט במסמכי המכרז כפי שמופיעים באתר האינטרנט של מנהל הרכש הממשלתי.

1. ההתקשרות למתן השירותים תהא למשך לשישה חודשים, החל מיום חתימת ההסכם על ידי כל
    מורשי החתימה של המשרד ומעבר לפירוק הביתן הישראלי בפורום העשירי של הפורום העולמי
    לעירוניות בתאריך 14.2.2020.

2. באם יוקם, הביתן הישראלי יציג את הפרויקטים/מקרי הבוחן בכל ימי הכינוס (למעט יום שבת) 
    של המפגש העשירי של הפורום העולמי לעירוניות (WUF10) בין התאריכים 8-13.2.2020
    פרטים נוספים על הכינוס ניתן למצוא 
באתר הפורום

3. תנאי סף כמפורט במסמכי המכרז כפי שמופיעים באתר האינטרנט של מנהל הרכש הממשלתי.

4. לשאלות, הבהרות ולקבלת פרטים נוספים יש לפנות בכתב עד ליום רביעי 30.10.2019 בשעה
   12:00 במייל,
 arielp@moch.gov.il למר פרטוש אריאל.
5. המועד האחרון להגשת הצעות הינו יום רביעי 6.11.2019 בשעה 12:00 בתיבת המכרזים 
    במחוז מרכז של משרד הבינוי והשיכון, רחוב מנחם בגין 125, קריית הממשלה, תל אביב,
    קומה 10 - אגף מרקם ותיק.
 
6. מסמכי המכרז כוללים תיאור מפורט של ההצעה הנדרשת, התנאים להשתתפות בקול הקורא,
    אמות המידה לבחירת ההצעות הזוכות וכן את נוסח החוזה שייחתם עם הזוכים ואת תנאי
    ההתקשרות. את מסמכי המכרז, טפסיו ונספחיו ניתן 
למצוא כאן

7. קול קורא זה זה הינו פומבי ורשאים להציע הצעות כל תאגיד שרשום בישראל (חברה, עמותה
   וכיו"ב) או גוף ציבורי, לרבות: מוסד אקדמי, מוסד מחקר, אגודה מדעית בינלאומית, גוף ממשלתי, 
   מוסד ציבורי או רשות מקומית.

8. על המציע, שהצעתו נבחרה על-ידי המשרד, להעביר השתתפות עצמית בסכום של 2,000 ₪ אל
    חברת העיצוב אשר נבחרה על ידי המשרד לעצב את הביתן הישראלי בפורום העולמי לעירוניות.

9. בכל מקרה של סתירה בין האמור בהודעה זו לאמור במסמכי המכרז - יגבר האמור במסמכי
    המכרז.
 
חזרה»
חדשות  
הודעות וחדשות
האיגוד בתקשורת
ניוזלטר- מידע ועדכון מקצועי למהנדס
רגולציה וקשרי ממשל
פורום בטיחות
אינדקס חברות
מחקרים ומאמרים
מגזין הנדסת בנייה ותשתיות
עתונות מקצועית
פסקי דין וענייני חוק
CTBUH - המועצה העולמית לבנייה גבוהה
תקנים להערות הציבור
חדשות fib
עדכונים פרוטוקולים ומסמכים
תרומה לקהילה
האסיפה הכללית של האיגוד
בחירות 2016 באיגוד
מאגר מידע
בחירות 2018 באיגוד
דף הבית    |   צור קשר
עקוב אחרינו בפייסבוק
עקוב אחרינו בטוויטר
כל הזכויות שמורות איגוד המהנדסים לבניה ותשתיות בישראל © 2013